Oferta

Kursy pierwszej pomocy dla szkół, gmin, instytucji

Program szkolenia dla osób udzielających pierwszej pomocy przedmedycznej

Rozpoznawanie stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 • sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
 • omdlenie
 • napady drgawek – padaczka – epilepsja
 • zadławienia, w tym zadławienia u dzieci do 1 roku życia, do 3 lat i powyżej
 • oparzenie termiczne
 • uraz głowy i klatki piersiowej
 • złamania
 • skręcenia i zwichnięcia
 • rana urazowa
 • obce ciało w ranie i oku
 • amputacja urazowa
 • porażenie prądem elektrycznym
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • pozycja boczna bezpieczna
 • meldunek wzywania pomocy i schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach  oddychania i krążenia krwi:
  a) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO  dorosłych
  b) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO noworodka, niemowlęcia i dziecka
 • AED

Podstawa prawna

 • Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. z 2018 r.poz.917 z późn.zm.),
 • Rozp. MEN z dnia 31 października 2018 r.(Dz.U. 2018 poz. 2140)

Posiadam własny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych.